PowrótINFORMACJA O ZBIORZE DANYCH OSOBOWYCH
Nazwa zbioru
System NEWSLETTER RZĄDOWY PROCES LEGISLACYJNY
1. Wnioskodawca (Administrator danych):
Administrator: Prezes Rządowego Centrum Legislacji
Regon: 016179067
Miejscowość: WarszawaKod pocztowy: 00-582
Ulica: Aleja Jana Chrystiana SzuchaNr domu: 2/4
2. Przedstawiciel wnioskodawcy, o którym mowa w art. 31a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:
3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych:
☐ administrator danych powierzył w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych innemu podmiotowi (art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
☒ administrator danych przewiduje powierzenie przetwarzania danych innemu podmiotowi
4. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych:
☒ zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
☐ przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
☐ przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
☐ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
☐ przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
5. Cel przetwarzania danych w zbiorze:
Informowanie użytkowników systemu RPL (osób zarejestrowanych w RPL) o pracach legislacyjnych w zakresie projektów: założeń projektów ustaw, ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów, rozporządzeń ministrów.
6. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze:
Osoby zamawiające usługę newsletter.
7. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze:
☒ nazwiska i imiona☐ Numer Identyfikacji Podatkowej
☐ imiona rodziców☐ miejsce pracy
☐ data urodzenia☐ zawód
☐ miejsce urodzenia☐ wykształcenie
☐ adres zamieszkania lub pobytu☐ seria i numer dowodu osobistego,
☐ numer ewidencyjny PESEL☐ numer telefonu
Inne dane osobowe:
11. Sposób zbierania danych do zbioru :
☒ od osób, których dotyczą
☐ z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą
12. Sposób udostępniania danych ze zbioru:
☐ podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
13. Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywane:
14. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego: